Work For Us

We are always looking for great people to join our team

Here are RibRide we are always on the look out for dynamic, engaging individuals to join our team.

Current Vacancies

Bookings (casual)

09.00 – 17.00

Shifts will include weekends

£10.00 ph (23yrs+)

We are looking for friendly, outgoing individuals to work in our busy bookings office based in Menai Bridge.

The role is to provide additional cover and support, particularly during peak times and to cover holidays and periods of absence on a casual basis.

You will be working as part of a small team to ensure all customers have an exceptional experience with RibRide,

Responsibilities and Duties

 • Meeting and greeting customers
 • Checking in customers
 • Issuing of waterproof jackets
 • Directing customers to their departure point
 • Liaising with skippers
 • Answering telephone calls and taking bookings
 • Responding to email enquiries

Skills

 • Excellent customer service skills, (face to face and telephone) being warm, welcoming, helpful and friendly
 • Computer literate - We use an online booking system and training on this system will be provided.
 • Knowledge of Anglesey and the local area, to help with recommendations of other things to do in the area.
 • An ability to communicate well through the medium of Welsh and English would be preferred

Applications

Apply by email to Sam Sheather – sam@ribride.co.uk and please mark your email ‘Ref- Bookings Support’

The role is based in our Bookings office at Menai Bridge and does include weekend work

Archebion (achlysurol)

09.00 – 17.00

Bydd sifftiau yn cynnwys penwythnosau

£10.00 ya(23oed+)

Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar, allblyg i weithio yn ein swyddfa archebu tocynnau brysur ym Mhorthaethwy.

Swydd yw hon i ddarparu gwasanaeth a chymorth ychwanegol, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur ac i gyflenwi pan fo staff ar wyliau ac yn ystod cyfnodau o absenoldeb yn achlysurol.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bach i sicrhau bod pob cwsmer yn cael profiad arbennig gyda RibRide,

Cyfrifoldebau a Dyletswyddau

 • Cyfarfod a chyfarch cwsmeriaid
 • Derbyn manylion cwsmeriaid wrth iddynt gyrraedd
 • Rhannu siacedi dal dŵr
 • Cyfeirio cwsmeriaid at eu man gadael
 • Cydgysylltu â’r capteiniaid
 • Ateb galwadau ffôn a derbyn archebion
 • Ymateb i ymholiadau e-bost

Sgiliau

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, (wyneb yn wyneb a dros y ffôn) yn agos atoch, yn groesawgar, yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar
 • Gallu cyfrifiadurol - Rydym yn defnyddio system archebu ar-lein a bydd hyfforddiant ar y system hon yn cael ei ddarparu.
 • Gwybodaeth am Ynys Môn a’r ardal leol, i helpu i argymell pethau eraill i’w gwneud yn yr ardal.
 • Byddai’r gallu i gyfathrebu’n dda trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol

Ceisiadau

Gwnewch gais trwy e-bost i Sam Sheather – sam@ribride.co.uk a nodwch 'Ref- Bookings Support' ar eich e-bost

Lleolir y rôl yn ein swyddfa Archebu ym Mhorthaethwy ac mae'n cynnwys gwaith penwythnos