Menu

Amdanom Ni

Snowdonia and Isle of Anglesey Boat Trips
Mae Phil Scott a Tom Ashwell wedi bod yn rhedeg Teithiau Cwch Antur RibRide am bron i 10 mlynedd.

Dywed Phil Scott o Deithiau Cwch Antur RibRide: “Rydym yn gychwyr ymroddgar sy’n mwynhau byw a gweithio ar y Fenai. Rydym yn dyheu i gynnig llawer mwy na theithiau cwch antur diogel, pleserus ac o’r ansawdd uchaf. Gallwn gael eich teulu a’ch ffrindiau ar y dŵr gyda siarteri preifat a rydym yn creu a chyflwyno dyddiau a digwyddiadau hyfforddiant corfforaethol heriol.”

Mae gan y tîm dri busnes sy’n gweithredu o Borth Daniel, Porthaethwy:

  • Mae Teithiau Cwch Antur RibRide yn gweithredu teithiau a siarteri ar y Fenai o Borthaethwy a Biwmares drwy’r flwyddyn. Mae RibRide o Farina Caergybi yn mynd ar deithiau dewr i Ynysoedd y Moelrhoniaid ac Ynys Lawd rhwng misoedd Mai a Medi, os yw’r tywydd yn caniatáu. Rydym yn creu a chyflwyno dyddiau a digwyddiadau hyfforddi corfforaethol heriol.
  • Mae’r Clwb Morol yn cynnig llogi cychod ‘Cadwch, Cyrhaeddwch a Gyrrwch’ o Borth Daniel. Dyma’r clwb cychod cyntaf aelodau preifat yn y DU.
  • Mae Synergy Yachting yn rheoli’r dyluniad ac maent yn adeiladau catamaranau a chychod hwylio gwych.

Mae cefndir y pâr mentrus yn gadarn mewn hwylio.

Hanes Phil
Ysbrydolwyd Phil gan ei dad, a aeth ag ef i rasio dingi ar Afon Tyne fel plentyn bychan iawn. Roedd yn aelod o Dîm Hwylio Gogledd Lloegr yn ystod ei laslencyndod. Bu’n aelod o’r criw yn Tall Ships yn Awstralia yn 1988, gan ddod yn hyfforddwr hwylio yn Calshot. Wrth astudio am radd Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor, roedd yn aelod o Glwb Brenhinol Cychod Hwylio Ynys Môn, gan rasio cychod Fifes. Aeth ymlaen i hyfforddi’r Sgwad Hwylfyrddio a Hwylio Cenedlaethol yn ei rôl fel Pennaeth Hwylfyrddio ym Mhlas Menai. Ar ei fis mêl yn y Caribî, penderfynodd adleoli yno ar gyfer yr haul, môr, hwylio ac antur. Gweithiodd ym myd siarterau’r Caribî am wyth mlynedd. Pan ddychwelodd i Fôn, wrth drin ei ffermdy, roedd yn gweithio fel gyrrwr RIB diogelwch y Cyngor. Yna sylweddolodd fod arfordir Môn yn lle anhygoel i edrych arno ar y RIB a phenderfynodd sefydlu busnes RIB.

Hanes Tom
Ysbrydolwyd Tom, yn saith oed, gan hyfforddwr hwylio tan gamp pan archebodd ei rieni iddo fynd ar gwrs hwylio ar Lyn Ullswater. Hyfforddodd fel hyfforddwr yn yr ysgol ac roedd yn anelu at gael comisiwn yn y Môr-filwyr Brenhinol, wedi ei gymell gan ei gyflwyniad i’r RIBs fel cadét. Ond daeth tro yn ei yrfa pan gynigiwyd iddo fynd i Dwrci i ddosbarthu ychydig o gychod hwylio. Yno fe’i denwyd gan yr hwylio a’r heulwen ac arhosodd am ychydig dymhorau fel hyfforddwr. Yna galwodd America arno fel hyfforddwr hwylio ym Mhrifysgol Cornell, Efrog Newydd. Llwyddodd hafau yng Ngheunant enwog Afon Hood i hogi ei sgiliau a’i enwogrwydd mewn cystadlaethau hwylfyrddio, gan arwain at daith siarter yn y Caribî fel hyfforddwr hwylfyrddio gwadd. Yma sylweddolodd ei fod eisiau gwneud mwy na chrafu bywoliaeth fel hyfforddwr hwylio, felly safodd arholiadau capten cwch hwylio fasnachol. Gweithiodd am 12 mlynedd, gyda’i wraig Nicki, fel capten cwch hwylio i bobl gefnog ac enwog ar rai o gatamaranau enwog ar lawer o foroedd y byd.

Hanes RibRide
Daeth Phil a Tom yn bartneriaid busnes oherwydd eu bod ill dau ag angerdd am hwylio, RIBs a hwylfyrddio. Roedd hefyd yn help y daeth eu gwragedd yn ffrindiau mawr. Mae Bethan a Nicki yn rhedeg Synergy Interiors, cwmni rheoli adnewyddu a dylunio mewnol ar Ynys Môn.

Ffurfiwyd RibRide yn 2005 gan ddechrau lansio RIBs o Ddoc Fictoria yng Nghaernarfon. Bu iddynt yna adleoli i lanfa Moel y Don ym Môn yn 2007 gan yna symud i Borth Daniel, Porthaethwy yn gynnar yn 2014.

Mae RibRide yn gyson wedi derbyn adolygiadau gwych gan ei Rib Riders ar TripAdvisor. Mae wedi derbyn tystysgrifau rhagoriaeth rhwng 2012 a 2015.

Gall unrhyw un, o 4 oed, archebu lle ar daith cwch antur o’n lleoliadau gadael rheolaidd. Mae RibRide yn cynnig y dewis o siartio RIB am ddiwrnod cyfan i fynd o amgylch Ynys Môn neu i ymlacio ar draeth diarffordd. Siaradwch â ni a gallwch ‘ARCHEBU Y CWCH CYFAN’.

Dywed Tom “Nid yw RibRide am fynd yn gyflym ar y Fenai. Mae’r antur go iawn yn dod pan rydym yn cymryd seibiant i edrych ar yr arfordir, trafod mannau diddorol, helpu pawb i ddeall prydferthwch naturiol yr arfordir. Mae ein RIBs yn gyflym a hwyliog ond gallwn y fynd y tu hwnt i ddisgwyliadau ein RIB Riders drwy dynnu ar ein profiadau o hwylio a’n dealltwriaeth o’r amgylchfyd i amgyffred gwerthoedd naturiol a diwylliannol yr ardal anhygoel hon.”

Yn 2014, dechreuodd Phil a John weithio ar greu llong forio aml-gorff ffibr-carbon sy’n perfformio gyflymaf yn y byd. Bu iddynt ffurfio Catamaranau Vantage a maent wedi ymgynnull tîm o arbenigwyr o safon byd eang i adeiladu cwch a fydd yn teithio’r byd a fydd yn heriol ac yn hwyl i’w hwylio. Mae wedi ei ddylunio i berfformio ac i gyffroi http://www.vantage-catamarans.com/.

Ein gwobrau
Gwobr Twristiaeth Cenedlaethol Cymru
Tystysgrif rhagoriaeth 2012-2015 TripAdvisor
Gwobrau Twristiaeth Ynys Môn

Hanes ein RIBs
Mae ein RIBs RibRide wedi eu ffitio â pheiriannau 250hp tawel ond pwerus, sy’n gallu cluso hyd at 11 o bobl yn gyfforddus. Yn 2014 bu i ni lansio ein ‘Cwch Antur RibRide BG’, sydd â pheiriannau efail 300hp ac sy’n gallu cludo hyd at 12 o bobl am antur yn amgylchfyd heriol Môr Iwerddon.

Mae gennym ddillad glaw rhag ‘cawodydd haf’, ond rydym yn awgrymu eich bod yn gwisgo ar gyfer amodau cyfnewidiol ein gwlad. Darperir siacedi achub. Rhaid i deithwyr fod yn bedair oed neu’n hŷn i fedru teithio.

Ein prisiau
Oedolion: o £24 y pen.
Plant 4 i 16 oed: o £16 y pen.
Rydym hefyd yn cynnig siarterau preifat i hyd at 11 o deithwyr. Mae’r awr gyntaf yn £195, tra mae’r oriau dilynol yn werth da am arian yn £120.
Gallwch ‘ARCHEBU’R CWCH CYFAN’ am ddiwrnod o £675.
Nid ydym ar wefannau ‘Dêl Ddyddiol’ neu ‘daleb disgownt’. Darllenwch ragor am pam nad yw RibRide yn eu defnyddio ar https://www.ribride.co.uk/blog/why-we-dont-daily-deal/.

Darllenwch ragor amdanom
Dysgwch ragor amdanom drwy ddarllen ein Blog yn https://www.ribride.co.uk/blog/, drwy ein dilyn ar Twitter ar https://twitter.com/ribride drwy ein dilyn ar Twitter ar https://www.facebook.com/RibRide.

Ewch hefyd i adran Cwestiynau Cyffredinol y wefan https://www.ribride.co.uk/cy/cwestiynau-cyffredin/.

Gwyliwch ni
Mae gennym ffilmiau byr a ffilmiau RIB Riders ar ein sianel YouTube; gwyliwch ar https://www.youtube.com/RibrideUK.