Menu

DEWISWCH EICH ANTUR

Ni yw cwmni taith cychod antur gorau Cymru. Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol Ynys Môn. Ewch ar daith ar RIB ar Afon Menai neu ymunwch â ni ar daith cwch antur Bear Grylls i ynysoedd a chlogwyni uchel arfordir gogleddol Ynys Môn. Dewch gyda ni ar daith fythgofiadwy.

RibRide Adventure Boat Tours

RibRide Explorer Boat Tours

Adventure Rib Rides

Pontydd a Throbyllau

Wrth fynd o dan Bont Grog Thomas Telford ar y Fenai, byddwn yn teithio drwy’r rhan enwog o’r afon a elwir yn Bwll Ceris a’i longddrylliadau, creigiau a throbyllau.
Byddwn yn gwibio o dan Bont Britannia a chodi llaw ar y llewod a saliwtio cofgolofn yr Arglwydd Nelson.
Ar ôl mwynhau hyfrydwch Plas Newydd, byddwn yn dychwelyd i Borthaethwy a rhyfeddu at ‘Res y Miliwnyddion’.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes naturiol a hyfrydwch Afon Menai.

More information or Archebwch ar-lein

Pâl a Morloi

Golygfa unigryw a bendigedig o Gastell Biwmares a thai lliwgar y dref sy’n wynebu’r môr.
Yna awn yn ein blaenau allan i’r môr agored, heibio hen longddrylliadau. Byddwn yn nesáu’n raddol at Ynys Seiriol, nid oes neb yn byw yma ar wahân i’r boblogaeth uchaf o fulfrain sy’n nythu yn y DU, ac wrth gwrs y Palod enwog sy’n rhoi’r enw Saesneg i’r ynys hon.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol.

More information or Archebwch ar-lein

Cestyll ac Ynysoedd

Cewch yr olygfa orau o Gastell Caernarfon. Wrth gyrraedd Abermenai awn heibio’r safle Napoleonaidd enwog, Fort Belan cyn mynd heibio twyni tywod godidog Niwbwrch a chyrraedd Traeth Bychan y Peilot, Ynys Llanddwyn. Gyda lwc gwelwn ambell i forlo a Llamhidydd Harbwr efallai cyn troi’n ôl.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

More information or Archebwch ar-lein

Antur o Amgylch Ynys Môn

Gall y daith hon gael ei threfnu yn ôl eich anghenion chi. Mae lle i hyd at 8 o deithwyr a chi fydd yn penderfynu lle i stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio.
Chi sy’n penderfynu ymhle a pha bryd y byddwn yn stopio a byddwch yn treulio’r diwrnod cyfan yn archwilio. Cewch gyfle i ddod yn agos at fywyd gwyllt y môr a phrofi’r wefr o antur y môr agored yn gyflym iawn os dymunwch hynny. Nid i’r gwan-galon!
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau antur fythgofiadwy.

More information or Cysylltwch â ni

Explorer Rib Rides

Gogarth

Clogwyni ac Adar Y Môr

Wrth adael porthladd Caergybi, byddwn yn mynd heibio morglawdd hiraf y DU, ac anelu am yr Ynys Arw. Wrth ddod i mewn i Fae Gogarth cawn olygfa unigryw o rai o glogwyni’r môr uchaf yng Nghymru.
Wrth i ni fynd ymlaen tuag at Ynys Lawd, gwelwn rai o rywogaethau mwyaf arbennig y Warchodfa Natur hon ar Glogwyni Ynys Lawd, sydd dan ofal yr RSPB. Cawn olwg ar oleudy ysblennydd yr ynys hefyd a adeiladwyd yn 1809, cyn dychwelyd.
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a hwyliog wrth i chi fwynhau’r dirwedd ddramatig a’r adar prydferth.

More information or Archebwch ar-lein

Moelrhoniaid

Ynysoedd, Ynys Lawd a’r Môr

O Borthladd Caergybi, dilynwn arfordir creigiog gogledd Ynys Môn ac yna troi tua’r gogledd orllewin cyn cyrraedd Ynysoedd y Moelrhoniaid, sef casgliad unigryw o ynysoedd creigiog gyda phoblogaeth enfawr o Fôr-wenoliaid, Môr-wenoliaid y Gogledd (dros 2,000 o barau), Môr-wenoliaid Rhosliw, Palod a Gwylanod Coesddu.
Yna byddwn yn cychwyn ar antur o naw milltir dros y môr agored i Ynys Arw. Yma byddwn yn archwilio’r ogofâu a chlogwyni’r môr 100m o uchder ym Mae Gogarth cyn cyrraedd y goleudy ar Ynys Lawd. Cawn fwynhau gweld adar y môr yng ngwarchodfa natur Clogwyni Ynys Lawd, sydd dan ofal yr RSPB, cyn i ni ddychwelyd.
Ein Capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a hwyliog ar gyfer cyffro’r môr mawr ac Ynysoedd y Moelrhoniaid.

More information or Archebwch ar-lein